Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelésről

Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel.  Az adatkezelés célja az érintett számára ismert, az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel. Az adatok nem kerülnek ki az adatkezelésünkből.

Ennek értelmében a jelentkezést bizalmasan kezeljük, harmadik félnek semmilyen célból nem adjuk ki. Adatai kezelésének a célja a kapcsolatfelvétel az adott témával kapcsolatban.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő: Gömöry Zsuzsanna Zsófia egyéni vállalkozó

székhely: 1037 BUDAPEST 3 ker. Ürömfű utca 22127/5 Hrsz

Iroda: 1132 Budapest, Váci út 36-38. 5. emelet

Nyilvántartási szám: 1898762

adószám: 42412463-2-41

e-mail: gomory.zsuzsanna@gmail.com

telefon: +36 20 965 0497

Honlap címe: https://www.vaslady.com/

MNB nyilvántartási szám: 108052219435 

(a továbbiakban: Adatkezelő)

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: Gömöry Zsuzsanna Zsófia egyéni vállalkozó

Minden más adatkezeléssel kapcsolatos közös adatkezelés

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank 

Megbízási jogviszony alapján adatkezelő:  Generali Biztosító Zrt

Székhely: 1066 Budapest Teréz krt. 42-44.

Adószám: 10308024-4-44

email:  generali@generali.hu

Felhívom a figyelmét, hogy  feladatom a biztosítási ajánlatok közvetítése és Ügyfeleim képviselete. 

A biztosítási ajánlatokhoz kapcsolódó díjakat, és azok megállapításával összefüggő döntéseket a Generali Biztosító Zrt. hozza meg. A biztosító adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét kérésére megküldöm az Ön részére.

Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe vennünk:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető̋ feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • Bit. - A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;
 • Eüak. - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
 • a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet

Alapelvek

 1. Személyes adatot az Adatkezelők kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezelik. Az Adatkezelők csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 2. Az adatkezelés során az Adatkezelők tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelők megbízásában, vagy az Adatkezelőkkel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 3. Minden adatot maximális biztonsággal és körültekintéssel kezeljünk, valamint sose adjuk ki harmadik félnek. 

Alapfogalmak

"személyes adat": A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

"különleges adat": Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

"egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

"érintett": azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

"adatfeldolgozás": az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

"profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

"biztosítási titok": minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, az Adatkezelő rendelkezésére álló adat, amely ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Személyes adatok kezelése a honlapon keresztül

Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A weboldalam is használ sütiket (cookie) melyek mindössze a felhasználói élményt javítják és statisztikai adatot gyűjtenek. Személyes azonosításra nem alkalmasak.  

Milyen cookie-t (sütiket) használ a www.vaslady.com web oldal?

A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k:

Az adatkezelés célja és időtartama:

 • Biztonsági célú cookie: Ennek a munkamenet sütinek a célja a felhasználó hitelesítése, a spam szűrés, és az űrlapok, visszajelzések rögzítési folyamatának ellenőrzése.
 • A cookie sáv elfogadásának rögzítése: Ez a süti jegyzi meg 3 (Három) hónapig, hogy Ön megkapta a felugró ablakban megjelenő tájékoztatást.

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adattovábbítás nem történik.

Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, milyen mobil eszközt használ, melyik városból nézi a honlapot, a megosztások számát. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analytics segít, amely program adatkezeléséről az analytics.google.com oldalon talál bővebb tájékoztatást.

Marketing célú cookie-k

Facebook és Google sütiket használunk marketing célból. Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

A sütik használata során adattovábbítás történik a Google és a Facebook felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein és felismeri a Google és Facebook marketing csatornákon, és megjeleníti számára a hirdetésünket.

A Google adatkezelési tájékoztatóját a következő linken érheti el: https://www.policies.google.com

A Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linkeken érhető el

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az adatkezelési idő: Az adattovábbítás honlap megtekintéséig tart.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap fent említett funkcióiról.

Adatfeldolgozónk minden cookie (süti) esetén:

A honlap karbantartását és tárhelyét a Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com. kezeli és biztosítja.

Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Elérhető vagyok a Facebookon Gömöry Zsuzsi a Vaslady néven.

A Gömöry Zsuzsi  a Vaslady oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található "like"/ "tetszik", "follow"/"követem" linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található "dislike"/"nem tetszik", "unfollow"/"nem követem" linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a hírein közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreim kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követi az oldalam, úgy nem jelennek meg a bejegyzéseim a hírfolyamán. Hírfolyamomat úgy is eléri, ha nem követ az oldalam, azokról azonban külön értesítést nem kap.

A Facebook egy tőlem független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

Kapcsolatfelvétel

Ön bármely elérhetőségemen kapcsolatba léphet velem (tanácsadási űrlapon, e-mailben, személyesen, facebookon, telefon, postai úton). Ilyen esetekben a velem  megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezem.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérem, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelem megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően törlöm. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiválom, és - a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tárolom.

Adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Ajánlatkérés

Ön e-mailben vagy online felület segítségével ajánlatkérés céljából, felveheti velem a kapcsolatot. Válaszomban tájékoztatom az ajánlat összeállításához szükséges adatokról, és megküldöm a szükséges dokumentációt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása, melyhez külön nyilatkozatot küldök. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérem, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetem megadott személyes adatait, úgy nem készíthetek ajánlatot az Ön számára.

Az adatkezelés célja: Az ajánlat összeállítása.

Az adatkezelés ideje: Az ajánlat megküldését követő 5 (Öt) év.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Panaszkezelés

Nagyon fontos, hogy Ön biztosítási és megtakarítási igényeinek megfelelő legmagasabb szintű szolgáltatást kapja. Együttműködésünk fontos pontját jelentik számunkra az Ön észrevételei, kifogásai, panaszai, hiszen ezek segítségével tovább javítható a szolgáltatások minősége.

Panaszként kerül kezelésre és teljes körű kivizsgálásra minden szóban elhangzott vagy írásban beérkezett, a fentieket érintő megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

Telefonon +36 (20) 965 0497 Gömöry Zsuzsanna

A panasz bejelentésének módjai 

Telefonon +36 (20) 965 0497 Gömöry Zsuzsanna

Szóbeli panasz személyesen Generali Biztosító Zrt. Királyhágó fiók 

1132. Budapest, Váci út 36-38 4. emelet

Telefonon +36 (20) 965 0497 Gömöry Zsuzsanna

Ügyfélszolgálaton személyesen Generali Biztosító Zrt 1132 Budapest, Váci út 36-38 Munkanapokon

hétfő 8:00-18:00
kedd 8:00-16:00
szerda 8:00-16:00
csütörtök 8:00-18:00

Péntek 8:00-15:00

Telefonos ügyfélszolgálaton Munkanapokon reggel 8 órától este 8 óráig: +36 1 452 3333

Írásban 7602 Pécs, Pf. 888. 

FAX-on +36 1 452-3927

Elektronikusan gomory.zsuzsanna@generalimail.hu 

Központi E-mail: generali.hu@generali.com

Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül az Ön személyes adatai törlésre kerülnek. Felhívom figyelmét, hogy adatainak törlése Gömöry Zsuzsanna nyilvántartását és az ehhez kapcsolódó adatkezelést érinti, a Generali Biztosító Zrt által kezelt adatainak jogszerűségét és szerződéseinek kezelését nem.

Adatbiztonság

Mindent megteszek annak érdekében, hogy figyelembe véve a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét,  hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljam.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással kezelem. 

Ennek értelmében adatait bizalmasan kezelem, harmadik félnek semmilyen célból nem adom ki. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítom az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. 

Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Frissítve: 2022. 07.22